• POLISH SOCIETY OF ANTHROPOLOGY OF DANCE

  established in 2003, registered in 2008

 • POLISH SOCIETY OF ANTHROPOLOGY OF DANCE

  established in 2003, registered in 2008

 • POLISH SOCIETY OF ANTHROPOLOGY OF DANCE

  established in 2003, registered in 2008

Statut Stowarzyszenia

Rozdział 1: Postanowienia ogólne

§1

Polskie Towarzystwo Antropologii Tańca, zwane dalej Towarzystwem, jest dobrowolnym, samorządnym i pozarządowym zrzeszeniem o charakterze naukowo-kulturalnym, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. „Prawo o stowarzyszeniach".

§2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów towarzystwo może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej.

§3

Siedzibą Towarzystwa jest Kraków.

§4

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

 §5

Towarzystwo może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o takim samym lub podobnym profilu działania.

§6

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Przewiduje się możliwość zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

 

Rozdział II: Cel towarzystwa i środki działania

 

§8

Celem Towarzystwa jest:

zrzeszanie osób zainteresowanych działalnością o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i naukowym w dziedzinie antropologii tańca oraz dziedzin pokrewnych.

podnoszenie poziomu wiedzy naukowej z zakresu teorii tańca, nauk społecznych i humanistycznych zorientowanych na problematykę ciała, ruchu, rytmu i tańca; popularyzacja w społeczeństwie zagadnień związanych z antropologią tańca;

pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy jednostkami i organizacjami w zakresie, antropologii tańca i dziedzin pokrewnych;

tworzenie i gromadzenie wiedzy z dziedzin związanych z tańcem, społeczną teorią tańca, ruchu i ciała ludzkiego.

§9

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

organizację i koordynację przedsięwzięć o charakterze naukowym, kulturalnym i edukacyjnym (festiwali,

konferencji naukowych, warsztatów, koncertów, wystaw, szkoleń etc.);

współpracę z podmiotami realizującymi cele zbieżne z celami statutowymi Towarzystwa;

wsparcie merytoryczne, organizacyjne i finansowe podmiotów realizujących cele zbieżne z celami statutowymi

Towarzystwa.

§10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskiwania funduszy na działalność statutową.

 

 Rozdział 3: Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 • członków zwyczajnych
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

§12

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.

§13

Członek zwyczajny

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, pragnąca urzeczywistniać cele Towarzystwa.
 2. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację jednego członka zwyczajnego. Zainteresowany winien być zaw iadomiony na piśmie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. Od decyzji odmownej zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć za pośrednictwem Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 3. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać cudzoziemiec, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
 4. Członek zwyczajny ma prawo:
 • wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa;
 • zgłaszać wnioski, opinie i postulaty w sprawach związanych z działalnością Towarzystwa;
 • korzystać z pomocy i zaplecza Towarzystwa w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.
 1. Członek zwyczajny ma obowiązek:
 • przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwal władz Stowarzyszenia:
 • aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia;
 • regularnego opłacania składek członkowskich.

§14

Członek honorowy.

 1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Towarzystwa;
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Towarzystwa;
 3. Członek honorowy ma prawo z głosem doradczym brać udział w pracach Towarzystwa, zgłaszać do władz Towarzystwa wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Towarzystwo zadań;
 4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Towarzystwa;

§15

Członek wspierający.

 1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Towarzystwa, która chce wspomagać jego działalność statutową;
 2. Przyjęcia w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata;
 3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, bezpośrednio lub za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Towarzystwa, zgłaszać do władz Towarzystwa wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Towarzystwo zadań;
 4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych św iadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§16

Ustanie członkostwa.

 1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka. Uchwały Zarządu podejmowane są zgodnie z § 21 ust. 2.
 2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
  • dobrowolnego wystąpienia ze Towarzystwa,
  • śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym. 
 3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
  • działania na szkodę Towarzystwa,
  • naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
 4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Odwołanie od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu składa się do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu Towarzystwa.

 

Rozdział IV: Organy Towarzystwa

§17

Władzami Towarzystwa są:

 • Walne Zebranie Członków Towarzystwa, zwane dalej „Walnym Zebraniem";
 • Zarząd Towarzystwa, zwany dalej „Zarządem";
 • Komisja Rewizyjna.

§18

Walne Zebranie Członków Towarzystwa.

 1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Walne Zebrania Członków mogą być:
 • zwyczajne:
 • nadzwyczajne.
 1. O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków na 20 dni przed terminem obrad.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Towarzystwa,
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
 • z inicjatywy Zarządu;
 • na wniosek Komisji Rewizyjnej:
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku

 1. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
 2. 1 W przvpadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje glos przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Wybory do Władz Towarzystwa odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków. Kandydat wybrany zostaje zwykłą większością głosów.
 4. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.
 5. Walne Zebranie Członków:
 • ustala kierunki i program działania Towarzystwa;
 • rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi;
 • wybiera Prezesa Zarządu, Zarząd i Komisję Rewizyjną;
 • uchwala zmiany statutu Towarzystwa;
 • uchwala regulaminy Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa oraz o przeznaczeniu jego majątku;
 • rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu;
 • nadaje tytuły członka honorowego Towarzystwa.

§19

W przypadku zmniejszenia się liczby obieralnych członków władz w trakcie trwania kadencji. Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§20

Pierwszy skład Zarządu zostaje powołany przez zebranie założycielskie Towarzystwa

§21

Zarząd Towarzystwa

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
 2. Zarząd składa się z 4 osób.
 3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ponad 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 4. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.
 5. Zarząd Towarzystwa zobowiązany jest do:
  • realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania;
  • uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej;
  • przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu;
  • zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych;
  • ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Towarzystwa.
 6. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Towarzystwa, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu lub Prezesa Zarządu.
 7. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.
 8. Do reprezentowania Towarzystwa przed sądami powszechnymi i innymi organami orzekającymi we wszystkich sprawach wynikłych w trakcie działalności Towarzystwa właściwy jest Prezes Zarządu.

§22

Komisja Rewizyjna

  1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa i składa się z 3 osób.
  2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
  3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.
  4. Członkowie Komisji mają prawo
   • uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym;
   • wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
  5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
  6. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  7. kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa;
   • przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Towarzystwa;
   • składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu;
   • składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.

 

Rozdział V: Majątek i gospodarka finansowa

§23

Majątek Towarzystwa składa się z:

   • składek członkowskich;
   • dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej;
   • wpływów z działalności statutowej;
   • dochodów z majątku Towarzystwa;
   • dochodów z działalności gospodarczej;
   • dotacji oraz grantów fundacji i instytucji międzynarodowych i krajowych.
   1. Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie.
   2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Towarzystwa.
   3. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Towarzystwa upoważniony jest Zarząd. Dysponowanie majątkiem o wartości przewyższającej lOOO Euro wymaga zgody Walnego Zebrania.

 

 Rozdział VI: Postanowienia końcowe

§24

Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§25

Uchwalając rozwiązanie Towarzystwa, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom, powstania Towarzystwa, na których rzecz przejdzie majątek Towarzystwa po zaspokojeniu jego zobowiązań.

Przewodniczący                                                                                                                                  Sekretarz

POLISH SOCIETY OF ANTHROPOLOGY OF DANCE POLSKIE TOWARZYSTWO ANTROPOLOGII TANCA

www.psad.pl
phone 0048 730 767 717

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Legal form Association

Registered   31 October 2007
KRS 0000291627
NIP 6762362785
REGON 120581768
BANK Pekao S.A.
ACCOUNT 33124050801111001072653037
IBAN: PL
SWIFT CODE: PKOPPLPW
Please, donate, thanks.